Alternatív Orvos

Tisztelt Páciensem !

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján személyes és egészségügyi állapotára vonatkozó adatait az alábbiak szerint kezelem:

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Energygroup Consulting Ltd. 44-48 Magdalen Street Norwich NR31JU United Kingdom
Képviseli: dr. Varga Edit Mária orvos-természetgyógyász, 8600 Siófok, Sándor utca 8. +36202008074
Soltész Lajos Ferenc 8600 Siófok, Sándor utca 8. +36202620239 e-mail: alternativorvos@gmail.com
És az Ön által választott tanácsadó, a megadott elérésein.

Az adatkezelés célja

 1. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 2. az eredményes kezelési tevékenységének elősegítése,
 3. az egészségi állapotának nyomon követése,
 4. számla kiállítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • GDPR
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • 2. számú melléklet  a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;

Kezelt adatok köre:

A szolgáltatás során Öntől a következő adatokat vesszük fel, majd tartjuk nyilván: 

 • név, születési név
 • születési idő, hely
 • anyja neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • azon személyek adatai, akik megismerhetik az Ön kezelésére vonatkozó adatokat
 • TAJ szám 
 • korábbi betegségek, orvos által megállapított diagnózisok, javasolt terápia
 • életmódra vonatkozó adatok
 • jelen panaszok
 • terápiás terv
 • állapotváltozások

Adattovábbítás címzettjei

Adatait  továbbítani csak az Ön kérésére illetve engedélyével lehet, elsősorban háziorvosa számára. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével nem történik.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően a felvételtől számított 30 évig őrizzük meg, a számlát a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig tároljuk.

  Tájékoztatom, hogy Önt, az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679   rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti egy vagy több adatának törlését.

Adatkezelés során felmerülő kockázatok

Az alábbi kockázatok merülhetnek fel az Ön személyes és egészségügyi adatainak a kezelése során:

 • Ön személyes és egészségügyi adatainak az elvesztése, megsemmisülése, jogosultalan harmadik személy általi eltulajdonítása,
 • személyes és egészségügyi adatokat tartalmazó e-mail vagy levél téves címre történő megküldése,
 • az egészségügyi adatokat kezelő rendszer vírustámadás következtében történő károsodása, adatvesztés,
 • Ön adatainak szándékos vagy gondatlanságból történő nyilvánosságra hozatala.

Garanciák

Az Ön személyes és egészségügyi adatainak a kezelése során minden szükséges jogi és technikai intézkedést megteszek az Ön adatainak a biztonsága valamint az adat- és titokvédelmi védelmi szabályok betartása érdekében: 

 • Elektronikusan tárolt adatainak kettős jelszó védeleme.
 • Papír alapon tárolt dokumentációnak zárt szekrényben történő tárolása.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Siófok, 2023. január 06.